Tewerkstelling na contractwijziging - RAS (2023)

 1. Van contractwijziging is sprake wanneer een glazenwasser of schoonmaakbedrijf hetzelfde (of nagenoeg hetzelfde) artikel aanschaft als gevolg van een volgende bieding.

Van vervolggunning in de zin van de cao is sprake indien dezelfde opdrachtgever een ander glazenwassers- of schoonmaakbedrijf dan het voorgaande glazenwassers- of schoonmaakbedrijf in de gelegenheid stelt de werkzaamheden tegen een bepaalde prijs uit te voeren. Een inschrijving als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst door het schoonmaak-/glazenwassersbedrijf wordt eveneens beschouwd als een nieuwe inschrijving.

(Video) SpaceX Starship Booster 7 Static Fire Aftermath, NASA Artemis Launch, CAPSTONE success, & more

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing indien een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf een zaak verkrijgt of verliest door tussenkomst van een derde die geen schoonmaak- of glazenwassersbedrijf is.

(Video) Online kick off KA210 projecten small scale partnerships 2021 20211109

bieden voorwaarden

(Video) Trainingswebinar: Ontdek een goed contractbeheer

 1. De werkgever die door een wijziging van overeenkomst een object verwerft, biedt de werknemers die op het moment van de wijziging aan het object werkzaam zijn een arbeidsovereenkomst aan, indien:
  • De werknemer is minimaal 1,5 jaar op het terrein werkzaam. zendtijd en salarisadministratie
   worden geteld
  • De werknemer die op of na 1 januari 2012 in dienst is getreden*een baan heeft aangenomen, anders dan door een wijziging van contract, een door de branche erkende kwalificatie heeft; En
  • De werknemer beschikt over een geldig legitimatiebewijs of, indien wettelijk vereist, een geldige verblijfsvergunning.

Deze biedplicht geldt niet voor:

(Video) Online kick off KA220 projecten cooperation partnerships 2021 20211109

  • De werknemer die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt;
  • De werknemer die langer dan 26 weken niet kan werken;
  • De werknemer ingedeeld in de functie (ambulant) van vestigingsmanager;
  • De werknemer die structureel meer dan 48 uur per week werkt voor een werkgever (tenzij de uren boven de 48 uur zijn ingekocht vóór de contractwijziging conform artikel 38 lid 6 van de cao);
  • De werknemer die overtreedtArtikel 5:8 ArbeidstijdenwetStructureel nachtwerk verrichten voor een werkgever (tenzij de tegenstrijdige uren volgens § 38 para.

Inhoud en aanvaarding van het aanbod

 1. Indien aan de vereisten van lid 2 is voldaan, dient de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst te overleggen. Bij de offerte dient rekening te worden gehouden met de volgende bepalingen:
  • Het cao-salaris en de overige voor de belanghebbende geldende rechten, voor zover deze op grond van de cao zijn erkend;
  • De medewerker krijgt een aanbieding voor het artikel zonder de werktijden te wijzigen. Als het contract wijzigt met de nieuwe werkgever, is het aantal uren in de individuele arbeidsovereenkomst hetzelfde aantal uren per periode dat aan het onroerend goed is gewerkt vóór de contractwijziging. Wijzigingen kunnen alleen tegelijk met de wijziging worden doorgevoerdartikel 8 jaar;
  • Het recht op beroepsopleiding (vereenvoudigingsuitkering) blijft bij de werknemer;
  • Als de werknemer telt§ 14 lid 7 caobij indiensttreding bij de verliezende werkgever(s) een upgrade krijgt op basis van relevante eerdere ervaring, zal die upgrade worden weerspiegeld in het aanbod;
  • Voor het overdragen van vakantie-uren, vakantiegeld en spaaruren (artikel 9 dekking 3 sub b cao) in het geval van een contractwijziging is het daarin opgenomen overdrachtsprotocol van toepassingBijlage IVvan de cao.
 2. Een werknemer moet binnen 7 werkdagen kiezen voor de door het ontvangende bedrijf aangeboden arbeidsovereenkomst. Als de werknemer dit aanbod afwijst, vernietigt het overnemende bedrijf de van die werknemer ontvangen informatie en blijft de werknemer werknemer van het verliezende bedrijf. Het aanbod dat niet voldoet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden wordt als nietig beschouwd.

rechten uit de cao behouden

 1. De werkgever dient bij het indienen van een offerte rekening te houden met de volgende bepalingen:
  • Het recht op vergoeding van eerder in de cao overeengekomen reiskosten blijft bij de werknemer indien dit recht is ontstaan ​​voor 31 december 2007
  • De werknemer behoudt zijn recht op reiskostenvergoeding indien dit recht verband houdt met het te verzorgen object. Dit recht is beperkt tot de maximaal toegestane belastingvermindering. De werknemer moet direct voorafgaand aan de contractwijzigingsdatum minimaal 1,5 jaar reiskosten hebben ontvangen. De werkgever die verliest op het terrein dient de opdrachtgever bij een nieuwe advertentie direct op de hoogte te stellen van de bestaande reiskostenregeling op het terrein. De overdragende werkgever stelt de accepterende werkgever tevens op de hoogte van de in de accommodatie geldende reiskostenregeling. Indien de opdrachtgever zijn informatieverplichtingen niet nakomt, is het regime van de ontslagvergoeding van toepassingArtikel 38 lid 6 CAO. Indien de accepterende werkgever een gelijkwaardige regeling aanbiedt, is deze bepaling niet van toepassing.
  • Afspraken die worden gemaakt in het kader van het organiseren van werkzaamheden aan het betreffende pand (“vastgoedgerelateerde kosten”; zoals vergoeding voor koffie, was en schoonmaak) maken deel uit van het aanbod van de overnemende werkgever. Deze afspraken hebben betrekking op het doel en zijn niet van toepassing op een wisseling van werknemer als onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De afgewezen werkgever moet minimaal 6 maanden direct voorafgaand aan de contractwijziging aantoonbaar de kosten hebben vergoed. Doet de verdwenen werkgever dit niet, dan is de ontslagvergoedingregeling van toepassingArtikel 38 lid 6 CAO. Indien de accepterende werkgever een gelijkwaardige regeling aanbiedt, is deze bepaling niet van toepassing.
  • Indien een werknemer voorafgaand aan een contractwijziging recht had op een hogere weekendtoeslag (hoger dan de cao) overeengekomen onder onderdeel D, behoudt de werknemer dit recht bij contractwijziging. Dit geldt zolang de medewerker werkzaam is op het terrein van het betreffende hotel.

Rechtssubstitutie via cao

 1. Indien werknemers op grond van lid 2 andere dan de in lid 5 genoemde rechten hebben in de fuserende vennootschap die verder gaan dan de cao, moet de fuserende vennootschap deze rechten die verder gaan dan de cao terugbrengen tot de cao vóór de datum van de contractwijziging. , tenzij de verliezende onderneming met de werknemer overeenkomt, met inachtneming van artikel 8 van de cao, dat de werknemer voor de verliezende onderneming blijft werken.
  Als de verliezende onderneming de rechten boven de cao verlaagt tot cao-niveau, heeft de werknemer recht op de volgende vergoeding:
  • een bedrag gelijk aan de gekapitaliseerde rechten uit de cao berekend over 1 jaar indien de werknemer de rechten uit de cao minder dan 2 jaar heeft genoten;
  • een bedrag dat gelijk is aan 2,5 keer de overrechten gekapitaliseerd voor 1 jaar als de werknemer 2 jaar of meer overrechten heeft.

Bovenstaande bepaling geldt ook voor de forfaitaire reiskostenvergoeding voor extra kilometers conformArtikel 34 lid 3van de cao.

(Video) kick off KA121 projecten online 20210930_Opname webinar

Jubileumregelingen en contractwijzigingen

 1. Jubileumregel voor 12,5, 25 of 40 dienstjaren
  Indien de overnemende vennootschap een pensioenstelsel heeft dat 12,5, 25 of 40 jaar oud is, worden de dienstjaren in de overdragende vennootschap gecompenseerd met het recht op het pensioenstelsel in de overnemende vennootschap. Dienstjaren bij werkgevers uit eerdere contractwijzigingen en eventuele andere items worden ook meegeteld. Het is hier dus niet relevant of de verliezende onderneming (of bedrijven) zo'n jubileumovereenkomst hadden.Meer jubileumarrangementen
  Als de overdragende onderneming en de ontvangende onderneming verschillende jubileumregelingen hebben, worden de dienstjaren van de overdragende onderneming verrekend met het recht op de jubileumregeling bij de ontvangende onderneming. Dienstjaren bij werkgevers uit eerdere contractwijzigingen en andere posten tellen alleen mee als deze werkgevers ook zo'n jubileumregeling hadden. Het is hier dus van belang of de verliezende onderneming (of bedrijven) zo'n jubileumovereenkomst hadden.

informatie eisen

  1. Als er een nieuwe aanbesteding is, moet de afgewezen werkgever de werknemers minimaal 3 maanden voor de verwachte datum van de contractwijziging of contractverlenging informeren dat er een nieuwe aanbesteding gaande is en hen wijzen op de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. artikel.
  2. a) De onderneming die een vermogensbestanddeel verliest, moet binnen een termijn van 5 werkdagen nadat de onderneming kennis heeft gekregen van het verlies van het vermogensbestanddeel, een verklaring van de in lid 2 bedoelde werknemers indienen bij de onderneming die de nieuwe opdracht heeft gekregen. vergezeld van:
   • Kopieën loonstroken berekend in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de contractwijziging. Het burgerservicenummer (BSN) moet onherkenbaar op de loonlijst staan;
   • Alle gegevens die de gecontracteerde onderneming nodig heeft om een ​​arbeidsovereenkomst aan te bieden conform lid 3;
   • Indien een werknemer op of na 1 januari 2012 is begonnen met werken, behalve door contractwijziging, een verklaring van de verliezende partij dat de werknemer een branche-erkend diploma heeft.
   • Indien de verliezende onderneming niet voldoet aan voornoemde informatieplicht, is de verliezende onderneming jegens de verliezende onderneming aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

B. De overnemende onderneming moet binnen vier weken na ontvangst van informatie van de verliezende werkgever een arbeidsovereenkomst aanbieden, maar uiterlijk 10 werkdagen voordat deze overeenkomst ingaat. Als de overnemende vennootschap deze verplichting niet nakomt en de verliezende vennootschap daardoor schade lijdt, kan de verliezende vennootschap de schade op de overnemende vennootschap verhalen.

(Video) Kick-off KA210_small scale partnerships_opname webinar met ondersteuning Vlaamse gebarentaal

Bijzondere regeling grote aanbestedingen (onroerend goed met een waarde van € 500.000 of meer per jaar)

  1. In de biedfase moet het huidige schoonmaakbedrijf de (geanonimiseerde) werknemersgegevens op verzoek binnen 5 werkdagen beschikbaar stellen aan bedrijven die zich willen aanmelden.
  2. De werkdrukmeters opgenomen in de Arbocatalogus worden gebruikt om de werkdruk te meten: 9 maanden voor het einde van het contract door het verliezende bedrijf en 6 maanden na de start van het nieuwe contract door het overnemende bedrijf. De bedrijven zijn verplicht de resultaten van de meting van de werkdruk ter beschikking te stellen aan RAS. De resultaten van de werkdrukmeting worden besproken met de medewerkers.

Werknemers die niet in aanmerking komen voor een aanbieding

  1. Werknemers die niet voldoen aan de eisen van lid 2 worden binnen de regio door de werkgever overgeplaatst als het volgende van toepassing is:
    • De werknemer krijgt vacatures aangeboden in de regio voor passende functies. Het zijn vacatures die 3 maanden of korter voor de contractwijziging zijn ontstaan;
    • Arbeidsrelaties voor bepaalde tijd binnen de regio eindigen bij een passende functie ten gunste van de werknemer met een arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd die conform dit artikel overgaat.
  2. Werknemers die door de overnemende werkgever geen baan aangeboden krijgen vanwege de duur van hun arbeidsongeschiktheid in de zin van lid 2, blijven werknemers van de uittredende werkgever, die verantwoordelijk blijft voor herplaatsing.

relatie met de wet

  1. Indien de overgangswet onderneming van toepassing is, prevaleert deze boven de bepalingen van dit artikel.

*Aan deze eis is voldaan als een werknemer minimaal 3 maanden niet in de branche heeft gewerkt.

(Video) Webinar Welke invulling te kiezen in een nieuw pensioencontract? - Bas Werker

Videos

1. Kick-off KA210_small scale partnerships_opname webinar met ondersteuning Vlaamse gebarentaal
(Epos vzw)
2. Webinar Welke invulling te kiezen in een nieuw pensioencontract? - Bas Werker
(Netspar)
3. Kick off KA122 projecten online 20210930 093139 _webinar
(Epos vzw)
4. Erasmus+ KICK OFF KA122 2022 20220915_Opname van vergadering
(Epos vzw)
5. Webinar: HR & Salaris Actueel
(Humanwave HR & Salaris Software)
6. Ouderschapsverlof Profit 22
(AFAS TV)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 02/21/2023

Views: 6558

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.